සීමා නිර්ණ ගැසට්ටුවට එරෙහි පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගනී

සීමා නිර්ණ ගැසට් නිවේදනය වාරණය කරන්නැයි ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම පෙත්සම්කරුවන්ගේ නිතිඥවරයා විසින් අද ඉල්ලා අස්කර ගත්තා.
පළාත් පාලන ඇමැතිවරයා සමඟ ඇතිවු එකඟතාවයට අනුව මෙම පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අවසර දෙන්නැයි පෙත්සම්කරුවන්ගේ නිතිඥවරයා ඉල්ලීමක් කළ අතර වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකව පෙනී සිටි නිතිපතිවරයා පෙත්සම ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට ඉඩ ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ විරුද්ධත්වයක් නොමැති බවයි අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ.
කරුණු සළකා බැලු අභියාචනාධිකරණය පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කළ අතර පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමට බාධාවක්ව තිබු ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ලබා දුන් අතුරු තහනම් නියෝගයද ඉවත් නරනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *