සීෂෙල්ස් විගණකාධිපති ලාංකිකයෙක්

සීෂෙල්ස් දිවයින ලෝකයේ කුඩා දේශයක් වනවා. මේ එහි විගණකාධිපති පුටුවට ගිය ලාංකිකයාගේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *