සුද්දා වැද්දා කාලේ ලංකාවේ තැනූ විස්මිත පාලම්

අතීත ලාංකිකයින්ගේ විස්කම් අදටද ලෝකය මවිත කරනු ලබනවා. එවන් විශ්මයන් අතරට එක්වන වසර 2000ක් පැරණි ලංකාවේ පාලම් පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ විදේශිකයින් නොදියුණු යුගයක ජීවත්වන විට වසර දහස් ගණනකට පෙර ලාංකිකයින් විසින් ගොඩනගන ලද විස්මිත පාලම් හා ඒවායේ තාක්ෂණය පිළිබද කතාවයි.