සුපර් ෆෝ පළාත් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් ලාංජන එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සුපර් ෆෝ පළාත් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් ලාංජන එළිදක්වා තිබෙනවා.
මේ එම කණ්ඩායම් 4 ට අදාළ ලාංජන හා තරගාවලියේ ලාංජනයයි.