සුළි කුණාටු පරදන ගිණි කුණාටු

ටොර්නාඩෝ තත්ත්වයන් පිළිබද ඔබ අසා ඇති.එහෙත් සුළග වෙනුවට ගින්දර රැගෙන යන ගිනි කුණාටු පිළිබද ඔබ අසා තිබුණාද ? මේ එම විස්මිත ගිනි කුණාටුවල කතාවයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *