සෙවණගල සමාගම යළි දයා ගමගේට

2011 අංක 43 දරණ ඌන ක්‍රියාකාරී ව්‍යවසායකයන් හෝ ඌන උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීමේ පනත අහෝසි කිරීමට අය වැයෙන් යෝජනාකර ඇති බැවින් ඒ අනුව පනත යටතේ පවරාගෙන ඇති ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතාට එවකට අයත්ව තිබූ සීමාසහිත සෙවනගල සීනි සමාගම යළිත් ඔහුට හිමිවනු ඇති බව අනාවරණ වනවා.
මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සමයේ මෙම පනත ගෙන ආ අතර එහිදී දයා ගමගේ මහතා සතුව පැවැති කෝටි ගණනක දේපල පවරා ගැණුනා.
පනත අහෝසි වීමෙන් පසුව නැවත එම කෝටි ගණනක් වටිනා දේපොළ දයා සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත්වනු ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial