සෝමාලියාවේ අතරමංව සිටි ලාංකිකයින් 12 දෙනකු දිවයිනට

කම්කරු ආරවුලක් හේතුවෙන් සෝමාලියාවේ අතරමංව සිටි ලාංකීය ශ්‍රමිකයින් 12 දෙනකු විදේශ අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගෙන තිබෙනවා.
මේ විදේශ අමාත්‍යාංශය ඊට අදාළව නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *