හම්බන්තොට වරාය පැවරීම ඉතිරි වාරිකයත් ලැබිලා / $ මිලියන 584 යි

හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමකට පැවරීමේ ගිවිසුමට අදාළව වරාය අධිකාරියට ලැබිය යුතු අවසන් මුදල් වාරිකය අද හිමිවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව චීන සමාගම විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 584 ක මුදලක් ලබාදුන් බවයි වරාය අධිකාරිය සදහන් කළේ.
මෙම ගිවිසුමට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන මුදල ඩොලර් බිලියන1යි දශම 1ක්.