හෙලිකොප්ටරයක් හදන ලක් තරුණයාගේ ඉරණම

හෙලිකොප්ටරයක් මෙරට තුල නිර්මාණය කිරීමට මෙතෙක් කිසිවකු සමත්ව නැහැ. මේ එම දස්කම දැක්වීමට තැත් කරන ලාංකීය නව නිර්මාණකරුවකුට අත්ව ඇති ඉරණමේ කතාවයි.