ළදුනේ ..ගීතයේ සත්‍ය කතාව

ළදුනේ ගීතය සැලකෙන්නේ ඉතා සංවේදී අරුතක් සහිත ගීතයක් ලෙසයි. එහෙත් ඒ තුල ගැබ්වූ සත්‍ය කතා පුවතක් ඇති අතර බොහෝ දෙනකු එය දැන සිටින්නේ නැහැ. මේ එම ගීතයේ සතථ කතාවයි.