ළමා අපචාර වළකමු…. Child Abuse Prevention

ළමා හිංසන හා අපචාර පිටු දැකීම ඔබේත් මගේ ජාතික වගකීමකි. දරුවන්ගේ පැහැබැර ළමා කාලය වෙනුවෙන් මෙන්ම සුරක්ෂිත අනාගතය වෙනුවෙනුත් අපි ඊට කැපවිය යුතු වෙමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *