20 සම්මත කරන්න 2/3ක් හා ජනමත විචාරණයක්

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.
ඒ අනුව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති 2/3 ක බහුතරයකින් හා ජනමත විචාරණයකින් සම්මත කළ යුතු බවයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයකථානායකවරයා වෙත දන්වා ඇත්තේ.