2015 පොරොන්දු ඉක්මනින් ඉටු කරනවා / අගමැති – Audio

ජනතාව 2015 වසරේදී අපේක්ෂා කළ වෙනසට අදාළව ඉටු කළ යුතු බොහෝ දෑ කඩිනමින් සිදුකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද ප්‍රකාශ කළේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රට තුල තහවුරු කර ඇති බැවින් ජනතාව ඉල්ලූ අනෙක් අරමුණු කඩිනමින් ඉටු කිරීමට ආණ්ඩුව පියවර ගන්නා බවයි.