ලෝකයේ වැඩිම ආයුෂ ඇති ජීවීන් මෙන්න

මිනිසාගේ සාමාන්‍ය අයුකාලය සැලකෙන්නේ අද වන විට වසර 71 ක් ලෙසයි. එහිදී සදකුණු කොරියාව වැනි රටක ආයුෂ වසර 89 ක් පමණ වන අතර අප්‍රිකානු රටවල එම අගය වසර 50 වැනි මට්ටමකද පවතිනවා. එහෙත් මිනිසා පරදන ලොව වැඩිම ආයුෂ සහිත ජීවීන් පිළිබද ඔබ දැන සිටියාද ? මේ එම ජීවීන් පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *