අංශක 13ක් ඇල සුපිරි ගොඩනැගිල්ල

අංශක 13ක ඇලයක් සහිතව ඛේරේ වැව ඉදිරිපිට ඉදිවන අසාමාන්‍ය ගොඩනැගිල්ල පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ මහල් 68 ක උසින් නිමවන දැනට මහල් 64ක් ඉදිවී ඇති ලෝකයේ පලමු අංශක 13ක ඇලයක් සහිත ගොඩනැගිල්ලයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *