දැවැන්ත පර්වතයත් මත බුද්ධ ප්‍රතිමා ලක්ෂයක්

බුද්ධ ප්‍රතිමා ඇතුලු ප්‍රතිමා ලක්ෂයක් එක් පර්වතයක් තුල නෙලා තිබිය හැකිද ? එවන් විශ්මයක් දැකගත හැකි එකම එක ස්ථානයක් පමණයි ලොව තුල පවතින්නේ. මේ ඒ අයුරින් චීනයේ පර්වතයක් තුල වසර 1500කට පෙර සමයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා ලක්ෂයක් නෙලා ඇති විශ්මයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *