පොලිස් නිලධාරීන් 12කට ස්ථාන මාරු

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් 12 දෙනෙකු ස්ථාන මාරුලබාදී තිබෙනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කළේ පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි මෙම ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කර ඇති බවයි.
ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් සිව් දෙනෙකු සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 08 දෙනෙකු මෙලෙස ස්ථාන මාරුකර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් වන ටී.එන් පද්මනාත, එම්.යූ.බී සුජිව කුමාර, ආර්.කේ තිරුනවුකරසු සහ එම්.එස් කුමාරසේන යන මහත්වරුන්ට ස්ථානමාරු ලබාදී තිබෙනවා.
මීට අමතරව පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් වන  ඒ.ජේ අමරවංශ, වයි.එච්,එන්, එස් ප්‍රේමතිලක, අර්.එම්.ටී.පී රත්නායක, එස්.පී.සී.එස්.කේ. සෙනරත්, කේ.එම් කරුණාතිස්ස, කේ.ජි.අයි.යූ.කේ සෝමනුවර, එච්.එම්.ඒ.කේ. හේරත් සහ එච්.ජී.එස්.පී.කේ චන්ද්‍රසිරි යන මහත්වරුන් ස්ථාන මාරු කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *