මොරටුව සරසවියෙන් කෘතිම අතක් බිහිවෙයි

විවිධ අනතුරු හා රෝගී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අත් අහිමි වූ ආබාධිත බොහෝ දෙනකු ලොව පුරා දැකගත හැකියි. එවන් තැනැත්තන් වෙනුවෙන් කෘතිම අත් නිර්මාණය වන අතර ඒවා අධික මිලකින් යුක්තයි. ඊට විසදුමක් ලෙස මෙරටදීම කෘතිම අතක් නිර්මාණය කිරීමට මොරටුව සරසවියේ පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් සමත්ව සිටිනවා. මේ ඔවුන්ගේ විශ්මිත නිර්මාණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *