ලංකාවේ කලාප කිහිපයක් කාන්තාර වන බවට අනාවැකි

ලෝකයේ රටවල් හා මහද්වීප කිහිපයක් තුල කාන්තාර දැකගත හැකියි. ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා රටක කාන්තාර දක්නට නොලැබුණද අනාගතයේදී මෙරට ප්‍රදේශ කිහිපයක් අර්ධ කාන්තාර විය හැකි බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *