ලෙබනනයේදී මියගිය ලීලාවතී යළි ඉපදිලා

පුනර්භවය සම්බන්ධ අනාවරණයක් රැසක්ම පසුගිය අවස්ථාවන්හීදී අප ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අතරට එක්වන තවත් අසාමාන්‍ය පුනර්භව අනාවරණයක් බවටයි මධුහංසි නම් දැරියගේ අනාවරණය ඇතුලත් වන්නේ. ඒ ඇය ලෙබනනයේදී මිය ගිය ලාංකීය ගෘහ සේවිකාවක් බවට කරන අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *