ඇන්ටාර්ක්ටිකා පොලවෙන් මතුවූ අබිරහස

ඇන්ටාර්ක්ටිකාව සැලකෙන්නේ ලොව අබිරහස් කලාපයක් ලෙසයි. එහි මිනිස් වාසයට සුදුසු කලාප නොපවතින අතර ඒ අධික ශීත දේශගුණය සමගයි. එහෙත් ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ හිමෙන් වැසී ඇති පොලවේ බිහිසුණු රහසක් පවතින බව හෙලිකිරීමට පර්යේෂකයින් පිරිසක් සමත්ව සිටිනවා. මේ එහ අබිරහසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close