සිහිනයෙන් පෙරභවය දැක දරුවන් සොයා ආ අම්මා

පුනර්භව අනාවරණයන් අතරින් බොහෝ අනාවරණ කුඩා දරුවන් අසාමාන්‍ය මතකයකින් වැනි දැනීමකින් ප්‍රකාශ කළ ඒවා වනවා. එහෙත් තරුණ කාන්තාවක විසින් තමන් නිරන්තරයෙන් දුටු සිහින හරහා සිදුකළ අනාවරණ මගින් ඇයගේ පුනර්භවය තහවුරු කරගෙන ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම සැබෑ හා විස්මිත පුවතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close