රජයෙන් ජනතාවට දෙන සහන ණය යෝජනා ක්‍රම 8 මෙන්න

රජයේ පොලි සහනාධාර වැඩසටහන යටතේ නව ණය යෝජනාක්‍රම 9ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව අද නිවේදනය කළා.
ඒ අනුව ඉකුත් මාර්තු 31 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක බවයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.
මේ එම ණය යෝජනා ක්‍රම සහ ජනතාවට හිමිවන සහනයි.

  • රන් අස්වැන්න ණය යෝජනා ක්‍රමය- ගොවීන්ට සියයට 50 ක පොලී සහනයකට යටත්ව රුපියල් මිලියන 750 ක් දක්වා ණය – කාලය වසර 5
  • ගොවි නවෝදා – ණය මුදල – ලක්ෂ 5 දක්වා – සියයට 75 ක පොලී සහන
  • රිය ශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමය – පාසල් වෑන් රථ හිමියන්ට පාසල් බස් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ණය – මිලියන 4ක ණය – සියයට 75 ක පොලි සහන
  • රිවි බල සවි ණය යෝජනා ක්‍රමය – සූර්ය බල ශක්ති පහසුකම් වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3 හමාරක ණය – ණය පොලී අනුපාතයෙන් සියයට 6ක් රජය ගෙවයි
  • දිරි සවිය ණය – කුකුළු මස් ව්‍යාපාරිකයින් වෙනුවෙන් රුපියල් 50 000 දක්වා ණය – පොලී රජයෙන්
  • ජය ඉසුර ණය යෝජනා ක්‍රමය- කුඩා කර්මාන්ත අංශයේ නියුක්තිකයන්ට රුපියල් මිලියන 25 සිට මිලියන 250දක්වා ණය – පොලී අනුපාතයෙන් සියයට 50ක් රජය විසින් දරයි
  • මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් මාධ්‍ය ඉසුර යෝජනා ක්‍රමය- ණය මුදල රුපියල් ලක්ෂ 3ක් -පොලී රහිතයි
  • සොදුරු පියස ණය – නිවාස ණය පහසුකම් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 2ක් – පොලී අනුපාතයෙන් සියයට 50 ක් රජය විසින් දරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close