මතු බුදු වෙන මෛත්‍රීය බුදු හිමියන්

අනාගතයේදී ලෝකයේ පහල වන මෛත්‍රීය බුදු හිමියන් මෙම මහා භද්‍ර කල්පයේ අවසන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බව ඔබ හොදින් දන්නා කරුණක්. එසේ අනාගතයේදී මතු බුදුවන මෛත්‍රීය බෝධි සත්ත්වයන් පිළිබද බුද්ධ දේශනාවේ දැක්වෙන්නේ මේ ආකාරයටයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close