සහරා කාන්තාරයේ සැගවුණු රහසක් හෙළිවෙයි

සහරා කාන්තාරය ලොව විශාලතම කාන්තාර අතරට එක්වනවා. එමෙන්ම ජලය හා වර්ෂාව ඉතා අඩු මිනිසාට ජීවත්වීමට අපහසු කලාපයක් ලෙසයි සහරාව සැලකෙන්නේ. එහෙත් සහරාව නිර්මාණයවී ඇත්තේ ද මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් තුලින් බව අනාවරණ කිරීමට මේ වන විට පර්යේෂකයින් පිරිසක් සමත්ව සිටිනවා. මේ එම අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close