ලොවක් විස්මිත කරන ලංකාවේ පරෙවි දූපත

ලංකාවේ ඇතැම් ස්ථාන විදේශීය සංචාරකයින් මවිත කරන ස්ථාන බවටයි පත්ව ඇත්තේ. ඒ අයුරින් ලෝකයේ සංචාරකයින් අතර අතිශය ප්‍රචලිත ලංකාවේ පරෙවි දූපත පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? අතිශය සුන්දර ලංකාවේ එකම දූපත් අභයභුමිය ලෙසයි මෙම විස්මිත දූපත සැලකෙන්නේ. මේ එහි විශ්මයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close