ගුවනේදී අක්‍රීය වූ යානය ගංගාවකට බැස්වූ විස්මිත නියමුවා

ගුවනේදී යානයක එන්ජින් දෙකම අක්‍රීය වුවහොත් මතුවන්නේ බිහිසුණු තත්ත්වයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. එවන් අවස්ථාවකදී යානය ගොඩබැස්වීමට නොහැකිව අවධානම් තත්ත්වයක් මතුවන අතර ඒ සදහා උචිත ස්ථානයක් නොපැවැතියහොත් මතුවන්නේද ෙඛ්දනීය තත්ත්නවක්.එවන් බිහිසුණු අවස්ථාවකට මුහුණපෑ යානයක් කිසිවකුට හානියක් නොවන පරිදි ගොඩබැස්වූ විස්මිත ගුවන් නියමුවකුගේ මෙහෙයුමේ කතාවයි මේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close