අහසේදී යානයෙන් විසිවුණු නියමුවා ඛේරාගත් විස්මය

අඩි 20000ක් ඉහල අහසේදී ගුවන් යානයක ඉදිරිපස වීදුරුව කැඩී ප්‍රධාන නියමුවා පිටතට විසිවී ගියහොත් එමගින් කවර ප්‍රතිඵලයක් අත්වනු ඇත්දැයි ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?සැබැවින්ම එවන් තත්ත්වයකදී යානය මෙන්ම එහි සමස්ථ මගීන් දැඩි අවධානමකට මුහුණපානවා. එහෙත් එවන් බිහිසුණු අවස්ථාවක් යානය හා ජීවිත ඛේරාගනිමින් ජයගත් විස්මිත අවස්ථාවක් පිළිබදයි මේ තොරතුර.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close