තවත් කාන්තාරයක් මල්යායක් වෙයි

ලෝකයේ දේශගුණික විපර්යාස සමග බොහෝ අසාමාන්‍ය දේ දැකගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවනවා. ඒ අතරට බිහිසුණු දේ මෙන්ම සුන්දර දේද ඇතුලත්. මේ ඒ අයුරින් ලෝකයේ උෂ්ණාධිකම කාන්තාරයක් සොබාදහම විසින් මල්යායක් බවට පත්කර ඇති ආකාරයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close