මාලුත් එක්ක නිදාගන්න මුහුද යට ගෙවල්

ලෝකයේ සාගර ජල මට්ටම ඉහල යාම සමග අනාගත ලෝකයේ මිනිසාගේ නවාතැන මහා සාගරය බවට පත්වනු ඇති බව ප්‍රකාශ වනවා.එවන් අනාගතයක් පිළිබද අපේක්ෂාවෙන් නිර්මාණය වූ මුහුද යට විසිතුරු නිවස පිළිබද කතාවයි මේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close