ක්ලියෝපැට්රාත් ලස්සන කළ , කිසිවකු නොගිලෙන මළ මුහුද

මළ මුහුද සැලකෙන්නේ ලෝකයේ විස්මිත ස්ථානයක් ලෙසයි. ඒ ජීවීන් නොසිටින හා කිසිවකු නොගිලෙන මුහුදක් ලෙසින් එය ප්‍රකට නිසයි. එසේම කාන්තාවන්ගේ රුව වඩන විශ්මයක් ඇති මළ මුහුදේ පිහිටි ලොව සුන්දරම කත ලෙසින් ඉතිහාස වාර්තාවල දක්වන ක්ලියෝපැට්රා රාජිනියත් ලබා ඇති බව පැවසෙනවා. මේ එම විස්මිත මළ මුහුද පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close