සිගිරියට වඩා ලොකු පුංචි සීගිරිය

සීගිරිය ලොව පුරා ප්‍රචලිතව ඇත්තේ ලෝකයේ 8 වන පුදුමය ලෙසයි.එහෙත් සීගිරියට පෙනුමෙන් සමාන එහෙත් ඊට වඩා විශාල පුංචි සීගිරියක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා ඇති බව ඔබ දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත ස්වාභාවධර්මයේ නිර්මාණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close