ලෝකය කැරකීම නැවතුණොත් මොහොතකින් වෙන දේ

පෘථවිය තමන් වටා යමින් සූර්යයා වටා ගමන් කරන බව ඔබ හොදින් දන්නා කරුණක්.එහෙත් යම් අවස්ථාවක පෘථවියේ භ්‍රමණය සැණකින් නතරවුවහොත් පෘථවියට හා ජීවීන්ට කුමක් සිදුවන්නේදැයි ඔබ දැන සිටියාද? මේ විද්‍යාඥයන් ඒ පිළිබද කරන අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close