පෙරභවයේ කැපුණු ඇගිලි මේ භවයේදීත් අහිමි දරුවා

පුනර්භව අනාවරණ අතරින් ඇතැම් සිද්ධීන්වලදී පෙර භවයේ ශරීර ලක්ෂණ නව භවයට ගෙන ගොස් ඇති බවට සාධක පවතිනවා. මේ ඒ අයුරින් පෙරභවයේ අහිමිවූ අතේ ඇගිලි නව භවයේද අහිමිවී ඇති බවට සිදුකළ විස්මිත පුනර්භව අනාවරණයක් පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close