ලෝකයේ මුල් තැනට ආ ලංකාවේ දුම්රිය පාලම

කොලඹ බදුල්ල දුම්රිය මාර්ගයේ පිහිටි දෙමෝදර පාලම පිළිබද ඔබ අසා ඇති. එහෙත් එම පාලම ලොව සුන්දරතම දුම්රිය පාලම් අතරට නම් කර ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත පාලම පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close