එකම වේලාවට යළිත් ඉරවල් 2ක් පායලා

අසාමාන්‍ය ආකාරයේ සූර්යයන් දෙදනකුගේ දර්ශනයක් යළිත් ස්ලොවැකියාවෙන් දිස්වී තිඛෙනවා. ඒ අසාමාන්‍ය ආකාරයටයි. ඒ පිළිබද විවිධ අදහස් මේ වන විට පලවන අතර මේ එම විස්මිත දර්ශනයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close