නොස්ට්‍රඩාමුස්ගේ 2017 අනාවැකිය සැබෑ වෙයිලු

නොස්ට්‍රඩාමුස් සැලකෙන්නේ වසර 500කට පෙර යුගයේ ජීවත්ව සිටි විශිෂ්ට අනාවැකිකරුවකු ලෙසයි.ඔහු ලෝකයේ අනාගතය පිළිබද ප්‍රකාශ කර තිබූ අනාවැකි රැසක්ම සැබෑ වූ අතර නොස්ට්‍රඩාමුස්ගේ 2017 අනාවැකියද මේ වන විට සැබෑ වෙමින් පවතින බවගේ ඔහුගේ අනාවැකි අර්ථ දක්වන්නන් හෙළිකරන්නේ. මේ ඒ පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close