නිල් පැහැ දිය ගලන ලොව සුන්දරම ගංගාව

ඔබත් ජීවිතයේ යම් දිනක මොනයම් ආකාරයක හෝ ගංගාවක් දැක ඇති බවට කිසිදු සැකයක් නැත. එහෙත් නිල්වන් දියෙන් පිරි ජලය පමණක් ඇති ඊට හේතුවක් සොයාගත නොහැකි ලෝකයේ සුන්දරතම ගංගාව පිළිබද ඔබ දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත ගංගාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close