වසර 27ක් පුරා තනිවම වැවක් තැනූ මිනිසා

බුලතා නම් යෝධයා විසින් තනිවම වැවක් කරවූ බව ඉතිහාස කතාවල සදහන් වනවා. එහෙත් අද වන විට ඒ අයුරින් සමාජය වෙනුවෙන් තමන්ගේ දිවියම කැප කරන මිනිසුන් දක්නට ලැඛෙන්නේ ඉතා දුලබවයි. එහෙත් ඉන්දියාවේ අති දුෂ්කර ජලය රහිත ගම්මානයක ජනතාව වෙනුවෙන් වසර 27ක් පුරා හුදෙකලාව දැවැන්ත වැවක් තැනූ විස්මිත මිනිසාගේ කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close