කාන්තාරයක ගස් පනස් දහසක් සිටවූ මිනිසෙක්

මිනිසා විසින් ගස්වැල් විනාශ කරන ආකාරයට ලෝකය කාන්තාරයක් වන දිනය වැඩි ඈතක නොවන බව අප සැවොම කරන චෝදනාවයි. එහෙත් වසර 15ක් පුරා දැවැන්ත කාන්තාරයක ගස් 50,000 ක් සිටුවා වනාන්තාරයක් බිහිකළ විස්මිත මිනිසකුද ලොව වෙසෙන බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත මිනිසාගේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close