දන්නා හක්ගල උයන ගැන නොදන්නා කතා

හක්ගල උද්‍යානය සැලකෙන්නේ මෙරට විශේෂිත හා සංචාරක ආකර්ෂණය දිනූ ස්ථානයක් ලෙසයි. එහෙත් එම උද්‍යානය තුල ඇති හා එහෙත් ඒ පිළිබද බොහෝ දෙනා නොදන්නා දේ ඇති බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? මේ හක්ගල උද්‍යානය පිළිබද සැගවුණු කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close