ගුවනට පෙනෙන නෙළුම් කුළුණේ ලස්සන

දැනට වැඩ නිමවෙමින් පවතින නෙළුම් කුළුණ ලෝකයේ 19 වන උසම කුළුණ ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මේ නෙළුම් කුළුණ ගුවනට පෙනෙන විස්මය හා එම නිර්මාණයේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close