කෝටි ගණන් සමනලුන් එන වාර්ෂික සංචාරය

ලෝකයේ දීර්ඝතම සමනළ සංචාරය පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? එය කැනඩාවේ හා අමෙරිකාවේ සමනලුන්ගේ මෙක්සිකානු සංචාරයයි. සෑම වසකරම ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී මෙම සංචාරය සිදුවන අතර එහි ගමන් මග සැතපුම් 2500ක් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close