ස්පයිඩර් මෑන් ඇදුමින් උගන්වන මහාචාර්යවරයා

ලෝකයේ වෙනස්ම මහාචාර්යවරයා පිළිබද මෙක්සිකෝවෙන් වාර්තාවනවා. ඒ පරිගණක විද්‍යාව පිළිබද මහාචාර්යවරයකු වන අතර ඔහුගේ විශේෂත්වය වන්නේ ස්පයිඩර් මෑන් ලෙස සැරසී සරසවියට පැමිණීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close