රොස්වෙල් පියාඹන පීරිසි අනතුර ගැන රහසක් හෙළිවෙයි

රොස්වෙල් පියාඹන පීරිසි අනතුර පිළිබද ලොව පුරා විවිධ මතවාදයන් පවතිනවා. එහෙත් සැබවින්ම එවන් අනතුරක් සිදුව ඇති බවට සාධක ඇතැයි විස්මිත අනාවරණයක් කිරීමට පුද්ගලයකු ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. මේ ඔහු කරන අනාවරණයේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close