සීගිරිය හා ස්පිනික්ස් අතර සමානකමක්

සීගිරිය සැලකෙන්නේ ලොව විස්මිත නිමැවුමක් ලෙසයි. එසේම ඊජීප්තුවේ ස්පිනික්ස් ප්‍රතිමාවද එවන් විස්මිත නිර්මාණයක් වනවා. එම නිර්මාණ අතර යම් සමානතාවයක් පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close