තට්ටු 25ක් තරම් උස ලොව උසම ගස

ලොව පුරා විස්මිත හා දැවැන්ත ස්වාභාවික සම්පත් දැකගත හැකියි. ඒ අතරින් අමෙරිකාවේ පවතින ලෝකයේ උසම ගස පිළිබද ඔබ දැන සිටියාද ? මේ මහල් 25ක ගොඩනැගිල්ලක් තරම් උස ලෝකයේ දැවැන්තම ගසේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close