අලි අතුන් පවා දණ නමන විස්මිත ගස

අලි ඇතුන් පවා දණ නමන විස්මිත ගසක් අප රට තුලද පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? එය විස්මිත ඔසු ශාකයක් වන ගජ මදාරා ගසයි. මේ එහි විශේෂත්වය පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close