බන්ධනාගාර රෝහලට රුදවියන් ඇතුලත් කිරීමේදී නව නීති

මින් ඉදිරියට බන්ධනාගාර රෝහලට රැඳවියකු ඇතුළත් කරන්නේ නම් බන්ධනාගාර රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් තිදෙනකුගේ අනුමැතිය අනිවාර්යයෙන් තිබිය යුතු බව  බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ඇමැති ඩී. එම්. ස්‌වාමිනාදන් මහතා පවසනවා.

මීට පෙර කිසියම් රැඳවියකු බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතළත් කරනු ලැබුවේ එක්‌ වෛද්‍යවරයකුගේ අනුමැතියට පමණක් යටත්වයි.

එහිදී අක්‍රමිකතා සිදුවන බවට විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් පැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් ඉදිරියේදී රැඳවියකු රෝහලට ඇතුළත් කරන්නේ නම් වෛද්‍යවරුන් තිදෙනකුගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඩී. එම්. ස්‌වාමිනාදන් මහතා බන්ධනාගාර කොමසාරිස්‌ ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාට දන්වා තිඛෙනවා.

විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් ලැබුණු ඉල්ලීම් හා පැමිණිලි සලකා බැලීමෙන් පසු මෙම තීරණය ගනු ලැබූ බවද ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close