වැසි වැස්සත් නියගයෙන් තවදුරටත් ලක්ෂ 19 කට පීඩා

නියගය හේතුවෙන් තවදුරටත් ලක්ෂ 19 ක පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.
රජයේ වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි ඇදහැලුණද තවදුරටත් දිස්ත්‍රික්ක 19 ක් තුල මෙම නියං තත්ත්වය පවතින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close